Theo đó, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở KCB đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Mục c, Khoản 5, Điều 26, Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn và bổ sung chức năng tra cứu các cơ sở KCB được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.

 BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo Phòng CNTT chủ trì, phối hợp với Phòng Chế độ BHXH và Phòng Giám định thực hiện hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Phụ lục 8, Thông tư 56/2017/TT-BYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. 

Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH - Ảnh 1.

Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tra cứu danh sách các cơ sở KCB được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phòng Chế độ BHXH chủ trì, phối hợp với Phòng Giám định thực hiện việc thẩm định và phê duyệt các cơ sở KCB đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên phần mềm xét duyệt chính sách theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố cần báo cáo kịp thời về Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) để xem xét, giải quyết.

Tin -ảnh: Đ.Viên