Ngoài chủ động đề nghị các cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin về các dự án NƠXH tại địa phương, các cấp CĐ liên hệ với các chủ đầu tư dự án nắm bắt thông tin, quy định về trình tự, thủ tục mua, thuê NƠXH. Các cấp CĐ cần đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương nơi có dự án NƠXH cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện vay vốn để mua NƠXH; mức vốn vay; lãi suất vay và thời hạn vay.

Hướng dẫn đoàn viên vay ưu đãi để thuê, mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Theo Quyết định số 630/QĐ-TTg, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH trong năm 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). NƠXH được đầu tư xây dựng để đáp ứng nhu cầu cho các hộ gia đình công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.

K.Linh