Theo đó, người sử dụng lao động (NSDLĐ) được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp: Tạm dừng sản xuất - kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hay thực hiện chính sách của nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

NSDLĐ thuộc một trong các trường hợp trên được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện: Không bố trí được việc làm cho người lao động (NLĐ), trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất - kinh doanh trở lên; bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất); đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1-2020 và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1-2020.

Bộ LĐ-TB-XH cũng hướng dẫn cách tính số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm: Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng NSDLĐ có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng. Thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan BHXH xem xét, quyết định căn cứ theo văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ NSDLĐ.

T.Ngôn