Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐ cơ sở nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý các CĐ cần nghiêm túc triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hằng năm, công khai kết quả tới đoàn viên và cán bộ CĐ. Trách nhiệm của CĐ cấp trên cơ sở là tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả thực hiện, khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong đánh giá, xếp loại CĐ cơ sở.

Hướng dẫn mới về đánh giá, xếp loại Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Công ty Shing Việt luôn gần gũi, hỗ trợ đoàn viên khi khó khăn

Tiêu chí đánh giá phải tập trung vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của CĐ cơ sở theo quy định của Điều lệ CĐ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Hướng dẫn nêu rõ 3 nhóm tiêu chí: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức CĐ; công tác tuyên truyền và các hoạt động khác. Mỗi nhóm loại hình CĐ cơ sở có các chỉ số đánh giá khác nhau và có thang điểm cụ thể cho từng nhóm tiêu chí.

Tin-ảnh: T.Ngôn