Theo đó, quyền lợi đối với người bệnh vào viện điều trị trước ngày 1-12-2018 và ra viện kể từ ngày 1-12-2018 hoặc trường hợp đến KCB kể từ ngày 01/12/1018 quy định cụ thể như sau:

- Người bệnh đã được cấp, đổi thẻ BHYT mới hoặc tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT đã được đổi mã đối tượng, mã quyền lợi được hưởng quyền lợi theo mức hưởng BHYT mới kể từ ngày thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng; 

)Mức hưởng mới theo quy định của Luật BHYT và Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018)

Hướng dẫn xác định mức hưởng cho người bệnh có thẻ BHYT - Ảnh 1.

- Người bệnh chưa được cấp, đổi thẻ BHYT hoặc tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT chưa được đổi mã quyền lợi được hưởng quyền lợi theo mức hưởng BHYT cũ cho cả đợt điều trị.

(Mức hưởng cũ theo quy định của Luật BHYT và Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014) 

K.An