Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 3, điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ; nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương. Cụ thể: Kéo dài 12 tháng đối với trường hợp cán bộ bị cách chức; công chức bị giáng chức hoặc cách chức; viên chức và NLĐ bị cách chức. Kéo dài 6 tháng đối với cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo; viên chức và NLĐ bị cảnh cáo; cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm (trường hợp 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ bị kéo dài 6 tháng). Kéo dài 3 tháng đối với viên chức và NLĐ bị khiển trách.

Kéo dài thời gian nâng lương tới một năm? - Ảnh 1.

 Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương là tổng thời gian bị kéo dài theo quy định nêu trên. Như vậy, ông Tuấn vừa bị khiển trách vừa không hoàn thành nhiệm vụ thì tổng thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên sẽ là 12 tháng (gồm 6 tháng do bị kỷ luật và 6 tháng không hoàn thành nhiệm vụ). Do vậy, cơ quan ông Tuấn đã làm đúng quy định.