Khi đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương định kỳ. Vậy có trường hợp nào, cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương không?

Điều kiện tăng lương định kỳ

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên được Bộ Nội vụ quy định chi tiết tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV. Cụ thể, tại Điều 2 Thông tư 08 quy định, cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương định kỳ (nâng 1 bậc lương) nếu đáp ứng các điều kiện sau: Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ; Đủ điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

Khi nào cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương? - Ảnh 1.

Ngoài quy định về trường hợp bị chậm tăng lương khi vi phạm kỷ luật, cán bộ, công chức, viên chức còn được nâng lương trước hạn

Với chức danh chuyên gia cao cấp: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp; Ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh; Ngạch, chức danh yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh.

- Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên: Đạt đủ 2 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương:

Cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức. Viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Như vậy, để được tăng nâng bậc lương thường xuyên, cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Trường hợp bị chậm tăng lương

Căn cứ:

Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức

Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với công chức

Trong một số trường hợp sau đây, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị chậm tăng lương (kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên):

Với cán bộ:

- Bị chậm tăng lương 01 năm nếu bị kỷ luật cách chức;

- Bị chậm tăng lương 6 tháng nếu:

Bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; Trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 (sáu) tháng.

Khi nào cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương? - Ảnh 2.

Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm, công chức sẽ bị chậm tăng lương 6 tháng

Với công chức: Thời hạn chậm tăng lương cụ thể áp dụng với các hành vi vi phạm sau đây:

Thời hạn chậm tăng lương

Hành vi vi phạm bị kỷ luật

1 năm

Giáng chức

- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

- Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng; bình đẳng giới… nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật;

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.

Cách chức

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng;

- Bị phạt tù hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

- Vi phạm rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới...

6 tháng

Khiển trách

- Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà trong thi hành công vụ;

- Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;

- Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 3 - dưới 5 ngày làm việc/tháng;

- Sử dụng tài sản công trái pháp luật;

- Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

- Vi phạm về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm…

Cảnh cáo

- Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

- Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi;

- Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được đào tạo, bồi dưỡng; dự thi nâng ngạch;

- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 5 - dưới 7 ngày làm việc/tháng;

- Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác;

- Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị phạt tù nhưng được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

- Vi phạm nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm… nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm: Trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 (sáu) tháng.

Với viên chức

Thời hạn

Hành vi vi phạm

12 tháng

Cách chức

- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

- Bị phạt tù hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

- Vi phạm nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội…

06 tháng

Cảnh cáo

- Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng;

- Không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị;

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được đào tạo, bồi dưỡng; dự thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp;

- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 5 - dưới 7 ngày làm việc/tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 5 - dưới 7 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng;

- Phân biệt đối xử dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức;

- Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội;

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

- Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về đơn vị sự nghiệp công lập đang công tác;

- Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

- Viên chức không giữ chức vụ quản lý bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

- Vi phạm nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội… nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm: Trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 (sáu) tháng.

3 tháng

Khiển trách

- Vi phạm nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được nhắc nhở bằng văn bản;

- Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được nhắc nhở bằng văn bản;

- Không chấp hành sự phân công công tác hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do chính đáng;

- Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

- Gây mất đoàn kết trong đơn vị;

- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 3 - dưới 5 ngày làm việc/tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 3 - dưới 5 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng;

- Sử dụng tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập và của nhân dân trái pháp luật;

- Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội…

Trên đây là quy định về trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương khi vi phạm kỷ luật. Bên cạnh việc nâng lương thường xuyên, cán bộ, công chức, viên chức còn được nâng lương trước hạn.

Theo LuatVietnam