Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, các trường hợp người có thẻ BHYT đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện tại là: 1,3 triệu đồng x 6 = 7,8 triệu đồng) thì sẽ được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận miễn cùng chi trả trong năm để được hưởng 100% chi phí KCB. Các trường hợp đã đóng đồng chi trả vượt quá 7,8 triệu đồng sẽ được cơ quan BHXH thanh toán lại phần chênh lệch.

Khi nào được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh? - Ảnh 1.

Do vậy, nếu đến ngày 17-9-2017, chị Loan có chi phí đồng chi trả KCB từ đủ 6 tháng lương cơ sở trở lên thì cần đem các hóa đơn đã đóng đồng chi trả và thẻ BHYT đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ để được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả (sử dụng đến hết năm 2017) và nhận lại các chi phí đồng chi trả 20% đã thanh toán với cơ sở KCB khi vượt quá 7,8 triệu đồng.