Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điểm a, b, khoản 1 điều 2 Luật BHXH 2014 thì NLĐ là công dân Việt Nam làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động hoặc NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nếu chưa được ký HĐLĐ, ông có thể yêu cầu NSDLĐ thực hiện việc ký kết và trích nộp BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Nếu NSDLĐ vẫn không thực hiện, ông có quyền khiếu nại đến thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nơi công ty đặt trụ sở.