BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 3 điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định từ ngày 1-1-2016 đến 31-12-2017 là mức lương, phụ cấp lương và từ ngày 1-1-2018 là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động được quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16-11-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động. Ông có thể đối chiếu với quy định trên để yêu cầu công ty vận tải nơi đang làm việc thực hiện cho đúng.