BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ Thông tư 56/2017/TT-BYT, nếu trên giấy ra viện thể hiện ngày nhập viện, ngày ra viện, số ngày bác sĩ đề nghị nghỉ thêm và người lao động thực tế có nghỉ hưởng thì đủ điều kiện để giải quyết hưởng chế độ BHXH. Như vậy, việc công ty yêu cầu phải xin thêm giấy nghỉ hưởng BHXH của bệnh viện cho những ngày nghỉ thêm là không cần thiết.