- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 3 và khoản 6, điều 22 Luật BHYT, kể từ ngày 1-1-2021, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT cho người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh. Như vậy, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB ngoại trú không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ không được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB. Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi hưởng BHYT khi có đủ 2 điều kiện sau đây: Có tổng số tiền cùng chi trả chi phí KCB của các lần KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở; đi KCB đúng tuyến theo quy định.