BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT thì người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến. Như vậy, số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm của bà phải lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và đi KCB đúng tuyến thì mới được hưởng quyền lợi miễn đồng chi trả chi phí KCB BHYT. Do bà tự đi KCB tại Bệnh viện Bạch Mai (không trong tình trạng cấp cứu và không có giấy chuyển tuyến của cơ sở KCB tuyến dưới) là đi KCB không đúng tuyến nên không được hưởng chế độ miễn đồng chi trả chi phí KCB BHYT.