BHXH TP HCM trả lời: Điểm d khoản 1 điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định từ ngày 1-1-2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.Trường hợp có gián đoạn thì tối đa không quá 3 tháng. Đối chiếu với trường hợp trên, ông Chuyên kết thúc tham gia BHYT bắt buộc từ cuối năm 2015 nhưng đến đầu tháng 4-2018 mới tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình, thời gian gián đoạn quá 3 tháng. Đồng thời tính từ thời điểm ông bắt đầu tham gia BHYT hộ gia đình đến nay chưa đủ 60 tháng liên tục nên không được tính thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục.