Không được trợ cấp thất nghiệp

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định, người lao động chỉ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp. Nghỉ hưu không phải là mất việc làm, không nằm trong điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nên bà sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đủ điều kiện nghỉ hưu sớm.