Không lấy chuyện cũ để kỷ luật

Ông Lê Văn Lâm, trưởng phòng tổ chức - hành chính, trả lời: Đúng là anh Ngà đã bồi thường xong từ năm 2015. Tuy nhiên, mới đây anh lại để xảy ra mất mát tài sản của công ty. Khi họp kỷ luật thì có ý kiến nêu lại chuyện cũ để chứng minh anh Ngà không cẩn thận chứ không lấy lỗi cũ để xử lý kỷ luật.