Theo quy định tại Điều 59 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; Có 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, Điều 3 Nghị định 46 năm 2010 , Chính phủ chỉ nêu 2 trường hợp là: 

Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

 Do 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Riêng công chức là quản lý, lãnh đạo, Điều 54 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 nêu rõ, công chức lãnh đạo, quản lý có thể từ chức trong các trường hợp: Không đủ sức khỏe; Không đủ năng lực, uy tín; Theo yêu cầu nhiệm vụ; Vì lý do khác.

Không phải công chức nào muốn xin nghỉ việc cũng được - Ảnh 1.

Nếu công chức đang bị kỷ luật mà xin nghỉ việc thì sẽ không được cấp có thẩm quyền xem xét, đồng ý

Sau khi từ chức, công chức lãnh đạo, quản lý được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo hoặc nghỉ hưu, thôi việc. Tuy nhiên, nếu chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý thì vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Để hướng dẫn cụ thể quy định này, Điều 42 Nghị định 24 năm 2010 nêu rõ các trường hợp công chức được từ chức gồm: Công chức tự nguyện, chủ động xin từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý; Công chức nhận thấy không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; Công chức nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình; Công chức có nguyện vọng xin từ chức vì các lý do cá nhân khác.

Như vậy, theo phân tích ở trên, công chức nói chung và công chức là lãnh đạo, quản lý nói riêng nếu có nguyện vọng hoặc lý do cá nhân thì có thể xin nghỉ việc.

Tuy nhiên, dù công chức được phép xin nghỉ việc theo nguyện vọng trong các trường hợp nêu trên nhưng không phải nguyện vọng nào cũng được cấp có thẩm quyền đồng ý. Cụ thể, khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức nêu rõ: Công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật thì không được thôi việc

Đồng thời, tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, một trong những lý do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền không giải quyết thôi việc cho công chức là đang trong thời gian xem xét kỷ luật.

Như vậy, có thể thấy, nếu công chức đang bị kỷ luật mà xin nghỉ việc thì sẽ không được cấp có thẩm quyền xem xét, đồng ý.

H.Lê