Không phải đóng BHXH cho người lao động học việc - Ảnh 1.

- BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH. Bộ Luật Lao động hiện nay không quy định về hợp đồng học việc mà chỉ có quy định về hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo nghề. Nếu người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc thì phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Như vậy, nếu hợp đồng học việc mà công ty ký với NLĐ là để đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu công việc thì có thể hiểu đây là hợp đồng đào tạo nghề. Trong trường hợp này, công ty không phải đóng BHXH cho NLĐ.