Không yêu cầu nộp tiền và bằng cấp

Bà Lê Thị Điệp, trợ lý giám đốc, trả lời: Do tính chất công việc của công ty khá đặc thù, người lao động được giao sử dụng tài sản có giá trị lớn nên công ty muốn có sự ràng buộc trách nhiệm. Nếu việc này trái pháp luật thì công ty sẽ xem xét hủy bỏ. Xin mời người lao động liên hệ với công ty để nhận tiền lương trong thời gian thử việc.