Để có sự công bằng, bình đẳng giữa lao động nam và nữ, các cán bộ CĐ phải tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lao động nữ, tạo điều kiện cho lao động nữ được nâng cao trình độ học vấn, tay nghề. Bên cạnh đó, tổ chức CĐ cần phải giáo dục kiến thức văn hóa, ứng xử gia đình và xã hội cho lao động nữ.

Cán bộ Công đoàn nêu ý kiến tại chương trình tập huấn bình đẳng giới
Cán bộ Công đoàn nêu ý kiến tại chương trình tập huấn bình đẳng giới

Ngoài ra, các cấp CĐ phải lựa chọn, giới thiệu những lao động nữ đủ năng lực, tiêu chuẩn vào bộ máy lãnh đạo các cấp. CĐ phải đề xuất, kiến nghị với chính quyền có những cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích lao động nữ sáng tạo và phát triển.

Tin-ảnh: H.Đào