Đại diện BHXH TP HCM trả lời: "Theo quy định tại điều 38 Luật BHXH năm 2014 thì trường hợp người mẹ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì người cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con (hiện tại mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng, từ ngày 1-7-2017 là 1.300.000 đồng). Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH là người cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.