Lập tổ chuyên gia thỏa ước lao động tập thể

Tổ này tập hợp 15 thành viên là cán bộ đã tham gia chương trình đào tạo về TƯLĐTT, cán bộ Trung tâm Tư vấn pháp luậtcán bộ Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở ở những nơi có đông công nhân, quan hệ lao động phức tạp.

Ngoài tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ TP những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chuyên gia còn có trách nhiệm xây dựng giáo trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ CĐ cấp trên cơ sở và CĐ cơ sở.

Định kỳ 3 tháng/lần, tổ chuyên gia sẽ họp, báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn vướng mắc trong quá trình hỗ trợ tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT.

K.An