Tích cực chuẩn bị cho đại hội, LĐLĐ TP đã chỉ đạo CĐ cấp trên cơ sở tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa đại biểu dự đại hội với lãnh đạo Đảng, chính quyền để lắng nghe ý kiến, kiến nghị về hoạt động CĐ, về tình hình đời sống vật chất, tinh thần; về phong trào thi đua yêu nước của CNVC-LĐ; về xây dựng giai cấp CN. Kết quả, ở cấp cơ sở đã có 8.708 CĐ cơ sở tổ chức đại hội (đạt 95,4%), có 6.414 CĐ cơ sở tổ chức hội nghị (đạt tỉ lệ 87,6%). Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch tại đại hội CĐ cơ sở doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước, đã có 25 CĐ cơ sở DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp chủ tịch. Ở cấp trên cơ sở, LĐLĐ TP đã chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại 4 đơn vị gồm: LĐLĐ quận 11, LĐLĐ huyện Hóc Môn, CĐ Viên chức TP và CĐ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV. Thông qua đại hội điểm, LĐLĐ TP đã thống nhất nội dung chương trình, các biểu mẫu liên quan đến đại hội để triển khai các đơn vị còn lại. Kết quả, đã có 53/53 đơn vị tổ chức đại hội, hội nghị theo đúng quy định (11 đơn vị tổ chức hội nghị).

LĐLĐ TP HCM: Tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp - Ảnh 1.

Các cá nhân, tập thể có thành tích trong tổ chức Đại hội XI Công đoàn TP HCM được khen thưởng

Đại hội XI CĐ TP HCM diễn ra từ ngày 28 đến 30-6 với tổng số đại biểu chính thức tham gia đại hội là 550 đại biểu. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ TP gồm 61 người (tỉ lệ nữ 36,1%) và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội XII CĐ Việt Nam gồm 43 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã thông qua khẩu hiệu hành động là "Dân chủ - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển". Các chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023 được xác định tại đại hội gồm nâng cao trách nhiệm của tổ chức CĐ trong chăm lo lợi ích của đoàn viên, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong tình hình mới; tập trung xây dựng nguồn lực đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ TP.

Dịp này, LĐLĐ TP đã khen thưởng 16 cá nhân và 23 tập thể thực hiện tốt công tác tổ chức và tuyên truyền cho Đại hội XI CĐ TP.

Tin-ảnh: H.Đào