Theo Viện Công nhân - CĐ, lương đủ sống là mức lương bảo đảm mức sống tiêu chuẩn, làm cho người lao động và gia đình họ hài lòng, gồm các khoản: lương thực, thực phẩm, nước, ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đi lại, quần áo và các nhu cầu thiết yếu khác, kể cả khoản dự phòng cho các trường hợp đột xuất. Trong bối cảnh đất nước ta đang phát triển, tiền lương hiện nay của người lao động còn thấp, năng suất lao động cũng thấp. Viện Công nhân - CĐ cho biết thay vì tăng năng suất lao động mới tăng lương thì doanh nghiệp cần suy nghĩ ngược lại là tăng lương để tăng năng suất.

Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn “Lương tối thiểu - lương đủ sống”
Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn “Lương tối thiểu - lương đủ sống”

Dịp này, cán bộ CĐ đã được tập huấn phương pháp tính lương tối thiểu, các quy định quốc tế về lương, các quy định của Việt Nam về xây dựng tiền lương ở doanh nghiệp, cách thức thương lượng tập thể về tiền lương…

Tin-ảnh: H.Đào