1. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH

Tiền lương tháng đã đóng BHXH  đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH 2020 - Ảnh 1.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm 2020 là 1,00; các năm khác theo bảng dưới đây:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2018

4,72

4,01

3,79

3,67

3,41

3,26

3,32

3,33

3,20

3,10

2,88

2,66

2,47

Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2020)

4,85

4,12

3,89

3,77

3,5

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,94

2,73

2,54

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2018

2,28

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,00

Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2020)

2,35

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

2. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXHi của năm tương ứng.

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH 2020 - Ảnh 2.

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm 2020 là 1,00; các năm khác theo bảng dưới đây:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2018

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2020)

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2018

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,00

Mức điều chỉnh theo Thông tư 35/2019 (áp dụng từ ngày 01/01/2020)

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15-2-2020 và áp dụng kể từ ngày 1-1-2020.

Tin, ảnh: A.Chi