CNVC-LĐ Sawaco đề đạt ý kiến trog một buổi đối thoại định kỳ với lãnh đạo tổng công ty
CNVC-LĐ Sawaco đề đạt ý kiến trog một buổi đối thoại định kỳ với lãnh đạo tổng công ty

2016 là năm “Phát triển đoàn viên”, công tác tuyên giáo CĐ cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ, trong đó trọng tâm là học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền, quán triệt về thời cơ, thách thức của lao động và CĐ khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVC-LĐ, đặc biệt là công nhân các doanh nghiệp ngoài nhà nước; củng cố mạng lưới dư luận xã hội trong CNVC-LĐ, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực để giải quyết vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp CĐ phát động và tổ chức sâu rộng trong CNVC-LĐ phong trào học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVC-LĐ học tập, nâng cao trình độ.

K.Linh