Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết hiện có 300 tổ chức phản động trong và ngoài nước thường xuyên lôi kéo thanh niên, công nhân, tôn giáo đòi đa nguyên, đa đảng; lợi dụng dân chủ để kích động chống phá Đảng, nhà nước và hoạt động CĐ.


Cán bộ Công đoàn tham gia hội nghị tập huấn

Cán bộ Công đoàn tham gia hội nghị tập huấn

Bên cạnh đó, hội nhập sâu rộng cũng đặt ra cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ nhiều thách thức; đòi hỏi phải đổi mới, sáng tạo, thích ứng. Do vậy, cán bộ CĐ cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của mình; phải nâng cao năng lực tập hợp, tổ chức, quản lý. Đặc biệt, hoạt động CĐ phải đổi mới, đi vào chiều sâu và có nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người lao động; phải tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt, nắm bắt kịp thời các chuyển biến cũng như tâm tư, nguyện vọng của CNVC-LĐ.

Tin-ảnh: N.Hà