Rèn kỹ năng thương thảo cho cán bộ CĐ

Một số đơn vị còn khoán trắng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cho tổ chức Công đoàn (CĐ). Bên cạnh đó, do tâm lý ngán ngại nên nhiều doanh nghiệp chưa chủ động phối hợp với CĐ tổ chức hội nghị người lao động, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Để việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đi vào thực chất, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường vai trò của CĐ cấp trên trong việc hỗ trợ CĐ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động thủ trưởng cơ quan, đơn vị và chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, CĐ cấp trên cần tập trung bồi dưỡng kỹ năng thương thảo cho đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở, giúp họ đủ tự tin khi thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể.

K.Nam