Các đại biểu được phổ biến một số nội dung mới của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) các quy định về: quyền của người lao động, nhận diện hợp đồng lao động, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, làm thêm giờ và thời gian nghỉ ngơi, tuổi nghỉ hưu.

Nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn tham gia tập huấn

l Sáng cùng ngày, CĐ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra và tài chính CĐ năm 2020 cho 80 cán bộ CĐ cơ sở. Cán bộ CĐ được phổ biến những điểm mới của công tác kiểm tra, giám sát được quy định trong Điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐ cơ sở; công tác tài chính CĐ; quy định về chế độ phụ cấp cán bộ CĐ; định mức, chế độ chi của CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: H.Đào