Nghỉ bù, trả phần chênh lệch

Bà Lê Thanh Nga, trưởng phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của nhân viên, công ty đã kiểm tra và thấy rằng một số nội dung chưa chính xác. Công ty đã bố trí cho nhân viên nghỉ bù, còn tiền lương chênh lệch sẽ được trả cùng với kỳ lương tháng 5-2016 (vào ngày 10-6).