Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp (DN) nhà nước (DNNN) và công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty CP.

Ai được mua cổ phần?

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP quy định NLĐ được mua cổ phần với giá ưu đãi khi DN cổ phần hóa gồm: 1- NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; 2- NLĐ của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa đã được cử xuống làm đại diện phần vốn tại các DN khác chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại các DN khác; 3- NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý của DN cấp II (chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại các DN khác) tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa đối với các DN quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định này. 

Các đối tượng trên được mua tối đa 100 CP cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá trị 01 CP tính theo mệnh giá (10.000 đồng/CP).

Nhiều ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hóa - Ảnh 1.

Mua thêm tối đa không quá 5.000 cổ phần

Nghị định cũng quy định rõ, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa, thuộc đối tượng DN cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho DN trong thời hạn ít nhất là 3 năm (kể từ ngày DN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu) sẽ được mua thêm cổ phần theo quy định sau:

a- Mua thêm theo mức 200 CP/1 năm cam kết làm việc tiếp trong DN nhưng tối đa không quá 2.000 CP cho một NLĐ.

Riêng NLĐ là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao được mua thêm theo mức 500 CP/1 năm cam kết làm việc tiếp trong DN nhưng tối đa không quá 5.000 CP cho một NLĐ. DN cổ phần hoá căn cứ đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của mình xây dựng và quyết định các tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao và phải được nhất trí thông qua tại Hội nghị NLĐ của DN trước khi cổ phần hoá.

b- Giá bán cổ phần cho NLĐ mua thêm quy định tại điểm a là giá khởi điểm được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

c- Mỗi một NLĐ chỉ được hưởng quyền mua thêm cổ phần theo một mức xác định tại điểm a.

d- Số cổ phiếu NLĐ mua thêm quy định tại điểm a được chuyển đổi thành CP phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết.

Trường hợp công ty CP thực hiện thay đổi cơ cấu, công nghệ, di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn tới NLĐ phải chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ luật lao động trước thời hạn đã cam kết thì số CP đã được mua thêm sẽ được chuyển đổi thành CP phổ thông. Trường hợp NLĐ động có nhu cầu bán lại cho DN số cổ phần này thì công ty CP có trách nhiệm mua lại với giá sát với giá giao dịch trên thị trường.

Trường hợp NLĐ động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty CP toàn bộ số CP đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hoá. 

Chính sách đối với lao động dôi dư

Đối với lao động dôi dư, Nghị định quy định NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và NLĐ của DN cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa đã được cử xuống làm đại diện phần vốn tại các DN khác mà không bố trí được việc làm tại công ty CP theo phương án sử dụng lao động sẽ được hưởng chính sách đối với NLĐ dôi dư theo quy định của pháp luật.

Người quản lý DN do cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định bố trí công việc. Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm thì được hưởng chính sách như chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Người quản lý DN cấp II quy định ở trên do Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch các doanh nghiệp nhà nước xem xét, quyết định bố trí công việc. Trường hợp đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm thì giải quyết chính sách theo quy định của pháp luật về lao động.

Nghị định 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 và thay thế các Nghị định 59/2011/NĐ-CP , Nghị định 189/2013/NĐ-CP và Nghị định 116/2015/NĐ-CP.


Bài và ảnh: Trực Ngôn