Đối tượng áp dụng bao gồm:

1- Nhà giáo dạy tích hợp; nhà giáo dạy thực hành có một trong các danh hiệu, chứng chỉ, chứng nhận sau trở lên: nghệ nhân ưu tú, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4, chứng nhận bậc thợ 5/6, 6/7 do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

2- Nhà giáo chuyên trách, nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật;

3- Nhà giáo dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Các đối tượng này thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)

Hướng dẫn cách tính phụ cấp đặc thù, ưu đãi đối với nhà giáo - Ảnh 1.

Cách tính, hưởng các phụ cấp

Phụ cấp đặc thù hàng tháng đối nhà giáo dạy tích hợp; nhà giáo dạy thực hành có một trong các danh hiệu, chứng chỉ, chứng nhận sau trở lên: nghệ nhân ưu tú, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4, chứng nhận bậc thợ 5/6, 6/7 do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật:

Tiền phụ cấp đặc thù = {[Hệ số lương theo ngạch,  bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở}/ định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm/12 (tháng)] x số giờ dạy tích hợp, giờ dạy thực hành thực tế trong tháng x 10%.

Phụ cấp phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật:

Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy người khuyết tật hàng tháng: Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = Mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng x Mức lương cơ sở.

Tiền phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật hàng tháng: Tiền phụ cấp ưu đãi = [Hệ số lương theo ngạch, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở x Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng.

Phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc đối với  nhà giáo không chuyên trách dạy người khuyết tật:

Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng: Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = (Mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng x Mức lương cơ sở) / [Định mức giờ giảng dạy của nhà giáo trong một năm/12 (tháng)] x Số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng.

Tiền phụ cấp ưu đãi dạy người khuyết tật hàng tháng: Tiền phụ cấp ưu đãi = {[Hệ số lương theo ngạch,  bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở}/ [ Định mức giờ giảng dạy của nhà giáo trong một năm/12 (tháng)] x Số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng x Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng.

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng x Mức lương cơ sở) / [Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm/12 (tháng)] x Số giờ dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế trong tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25-9-2017.

Đ.Viên