Cụ thể, từ ngày 1-1-2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12-2021 đối với các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước 1-1-2022.

- Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1-2022 được tính như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1 năm 2022 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 12 năm 2021 x 1,074

Hướng dẫn mới về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội năm 2022 - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2022, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước 1-1-2022.

- Mức lương hưu, trợ cấp trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh theo công thức sau:

+ Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh + 200.000 đồng/tháng

Hướng dẫn mới về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội năm 2022 - Ảnh 2.

+ Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ trên 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

 = 2.500.000 đồng/tháng

Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15-3-2022. Quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  và trợ cấp hằng tháng được thực hiện kể từ ngày 1-1-2022.

K.An ẢNH: HOÀNG TRIỀU