NGUYỄN ĐỨC TOÀN (Quảng Nam) hỏi: "Tôi có thẻ BHYT đủ 5 năm liên tục từ ngày 28-1-2017. Tuy nhiên, do không thể gia hạn thẻ BHYT kịp thời nên khi đăng ký gia hạn thì tôi được biết thẻ của mình đã hết hạn quá lâu, không thể gia hạn, phải làm thẻ mới. Xin hỏi vì sao tôi phải làm lại thẻ BHYT mới?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 73 điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT - ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), với người tham gia BHYT theo hộ gia đình có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi người tham gia nộp tiền đóng BHYT.

Thẻ BHYT của ông có giá trị sử dụng đến tháng 3-2020 và từ đó đến nay không tham gia BHYT. Do vậy, sau khi thẻ BHYT hết hạn quá 3 tháng, nếu ông tiếp tục đăng ký tham gia thì phải làm thẻ BHYT mới. Thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi ông nộp tiền BHYT.