Phân cấp tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể

Theo đó, từ ngày 1-1-2017, phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM tiếp nhận TƯLĐTT đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; công ty TNHH một thành viên độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; công ty CP do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể TP có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động… UBND quận - huyện tiếp nhận TƯLĐTT đối với công ty TNHH một thành viên, công ty CP không thuộc nhóm kể trên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, DNTN; các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức; HTX, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Quyết định cũng nêu rõ UBND quận - huyện có trách nhiệm báo cáo việc tiếp nhận TƯLĐTT cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ hằng quý và cả năm.

M.Chi