CĐ ngành Giáo dục TP đề nghị CĐ cơ sở đề xuất với lãnh đạo đơn vị hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho giáo viên, người lao động. Trường hợp gặp khó khăn về kinh phí, CĐ cơ sở cân đối nguồn tài chính hiện có để mua khẩu trang, nước rửa tay hỗ trợ cho đội ngũ sư phạm.

Trường hợp lãnh đạo đơn vị và CĐ cơ sở cùng khó khăn không có khả năng thực hiện thì CĐ cơ sở làm tờ trình gửi về CĐ ngành Giáo dục TP để xem xét giải quyết và báo cáo cho LĐLĐ TP. Các CĐ cơ sở cũng cần chủ động liên hệ với CĐ Dệt may Việt Nam, các doanh nghiệp khác để tìm nguồn cung cấp khẩu trang, nước rửa tay bảo đảm chất lượng.

H.Đào