Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng vùng miền, nhóm đối tượng; thu hút nông dân, lao động phi chính thức tham gia BHXH, BHYT; phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình tham gia BHXH đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH.

Phát triển đối tượng tham gia BHXH - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục BHXH tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước, qua ATM nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân.

Đ.Viên