Theo kế hoạch, hai bên sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn, vệ sinh lao động...; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hai bên còn phối hợp giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động...

Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết liên tịch phối hợp

Định kỳ 6 tháng, một năm (hoặc trong trường hợp cần thiết), UBND và LĐLĐ quận họp đánh giá kết quả phối hợp hoạt động, trao đổi những vấn đề phát sinh trong mối quan hệ công tác hai bên và giải quyết các kiến nghị của CNVC-LĐ theo quy định pháp luật.

Tin-ảnh: N.Hà