Theo đó, hai bên sẽ gắn kết chặt chẽ trong việc tuyên truyền, giáo dục vận động nữ CNVC-LĐ thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước; phát động các phong trào thi đua và thực hiện chính sách cho lao động nữ; tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về giới và chăm lo, hỗ trợ cuộc sống nữ CNVC-LĐ cùng gia đình…

Phối hợp chăm lo cho nữ CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Với các nội dung trên, chương trình nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVC-LĐ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới và xây dựng gia đình hạnh phúc.


M.Chi