BHXH TP HCM trả lời: Đối với lao động là người Việt Nam, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn dưới luật quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Chiếu theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp ký HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng với người lao động đủ tuổi hưởng hưu trí nhưng chưa hưởng chế độ hưu trí thì phải đóng BHXH bắt buộc. Mặt khác, theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 điều 187 Bộ Luật Lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, lao động người nước ngoài không phải đóng BHXH khi đã đủ tuổi nghỉ hưu.