Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

Về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập mà sau khi đơn vị chuyển thành công ty cổ phần tiếp tục giữ chức danh, chức vụ hoặc làm công việc dưới dây tại công ty cổ phần thì thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp: Là người quản lý doanh nghiệp (thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) có hưởng tiền lương; người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên trước ngày 1-1-2018; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên kể từ ngày 1-1-2018 đã giao kết với công ty cổ phần sau chuyển đổi.

Mức đóng, phương thức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thực hiện quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với người quản lý doanh nghiệp, người làm việc theo hợp đồng lao động tại công ty cổ phần sau chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Công ty cổ phần sau chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng tham lương, bảng lương và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ làm căn cứ thỏa thuận để trả lương và tính đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Trường hợp công ty cổ phần mới được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập chưa hoàn thành xây dựng thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lượng, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác thì: Thực hiện tạm thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của công chức, viên chức và người làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tại tháng cuối cùng trước khi chuyển đổi (ghi bằng tiền đồng Việt Nam, không ghi theo hệ số lương), không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; khi công ty hoàn thành việc phê duyệt thang lương, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác thì điều chỉnh mức thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của NLĐ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm đóng đủ số tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và tiền lãi chậm đóng (nếu có) đền thời điểm chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trường hợp đến thời điểm chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần vẫn còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thì BHXH tỉnh có trách nhiệm đôn đốc thu số tiền nợ bàn giao và số tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phát sinh theo quy định.

Thủ tục, hồ sơ, quy trình tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tại tháng cuối cùng trước khi chuyển đổi thành công ty cổ phần đủ tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu, khi đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị và thực hiện đóng thì cơ quan BHXH tỉnh thực hiện thu BHXH một lần cho thời gian còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề tháng trước khi NLĐ nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu

Đ.Viên