Ra mắt Hội đồng Tư vấn chính sách - pháp luật - Ảnh 1.

Hội đồng Tư vấn chính sách - pháp luật của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Hội đồng Tư vấn chính sách - pháp luật là tổ chức hoạt động không chuyên trách, gồm 19 thành viên do ông Bùi Văn Cường làm chủ tịch, có chức năng tư vấn giúp thường trực đoàn chủ tịch, đoàn chủ tịch những nội dung có liên quan đến việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, phản biện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, Công đoàn (CĐ) và các quy định nội bộ của tổ chức CĐ (không bao gồm lĩnh vực kinh tế - tài chính CĐ).

Hội đồng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính gồm: nghiên cứu, phản biện, đề xuất về những dự thảo văn bản ban hành, bổ sung, sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên CĐ, người lao động và tổ chức CĐ; nghiên cứu, phản biện, đề xuất ý kiến đối với những dự thảo văn bản ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định của tổ chức CĐ; nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các nội dung và phương thức hoạt động liên quan đến công tác pháp luật của tổ chức CĐ.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Bùi Văn Cường cho biết việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách - pháp luật là một trong những giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách - pháp luật của Tổng LĐLĐ.

V.Duẩn