"Công ty tôi làm việc vừa ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với một nhân viên đang tham gia BHYT hộ gia đình. Để tham gia BHYT bắt buộc tại công ty, nhân viên này đến UBND phường (nơi cư trú) để làm thủ tục cắt BHYT hộ gia đình theo yêu cầu của cơ quan BHXH. Tuy nhiên, cán bộ UBND phường phụ trách thông báo rằng không thể cắt BHYT cho một mình nhân viên ấy mà phải cắt BHYT của toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình…".


Sao phải cắt BHYT của cả hộ gia đình? - Ảnh 1.

- Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Khoản 2, điều 13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Căn cứ các quy định trên, người lao động phải tham gia BHYT bắt buộc tại đơn vị đang công tác. Do vậy, sau khi thẻ BHYT bắt buộc được cấp thì người lao động mang thẻ BHYT hộ gia đình (bản chính) và thẻ BHYT bắt buộc (bản photocopy) đến đại lý thu UBND phường, nơi cấp thẻ BHYT để báo giảm trùng theo quy định. Việc cắt thẻ BHYT tự nguyện chỉ thực hiện với cá nhân bị trùng, không thực hiện với toàn bộ các thành viên trong hộ.