Theo đó, song song với hoạt động tuyên truyền, các cấp CĐ cần chủ động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng nghề cho CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, ngoài vận động người sử dụng lao động hỗ trợ, tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để CNVC-LĐ đi học, các cấp CĐ cần nghiên cứu những giải pháp khả thi nhằm vận động CNVC-LĐ tại đơn vị theo học các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, chủ yếu là ngoại ngữ, tin học. Đối tượng các cấp CĐ TP ưu tiên vận động và có chính sách hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề là công nhân trực tiếp sản xuất tại các KCX-KCN.

Tạo cơ hội cho CNVC-LĐ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề - Ảnh 1.

LĐLĐ TP HCM cho biết mục tiêu của việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017" nhằm giúp cán bộ, đoàn viên hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập. Từ kết quả của công tác vận động, các cấp CĐ kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có ý thức vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Đ.Viên