Tạo điều kiện để giai cấp công nhân phát triển toàn diện

Tin mới

13/01/2014 14:09

(NLĐO) - Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, vừa ký ban hành Kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (CN) Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng giai cấp CN và tổ chức Công đoàn (CĐ); có các chính sách cụ thể, tạo điều kiện để giai cấp CN phát triển toàn diện.  Ðồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chú trọng phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, nhất là ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Một lớp học bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động cho công nhân tại một doanh nghiệp ngoài quốc doanh  ẢNH: KHÁNH AN

Một lớp học bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động cho công nhân tại một doanh nghiệp ngoài quốc doanh ẢNH: KHÁNH AN

Nhiệm kỳ 2013-2018, giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam đứng trước những thời cơ và thách thức mới đòi hỏi sự nỗ lực của tổ chức CĐ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Mặt khác, kết quả triển khai Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam 5 năm qua khẳng định việc tiếp tục thực hiện là rất quan trọng và cần thiết, không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ, là phương thức để tăng cường sức mạnh cho Đảng.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW và để tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, giai cấp CN, tổ chức CĐ cần phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ vững mạnh, cụ thể:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVC- LĐ về vị trí, vai trò của giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành pháp luật; giáo dục nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trách nhiệm trong lao động, sản xuất, xây dựng và phát triển đất nước của giai cấp CN. Tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, thăm hỏi công nhân ở Khu lưu trú KCN Hiệp Phước
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, thăm hỏi công nhân ở Khu lưu trú KCN Hiệp Phước

 

Thứ hai, tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy và cán bộ để tổ chức CĐ các cấp thực sự là chỗ dựa vững chắc và tin cậy của giai cấp CN  và người lao động; chú trọng phát triển đoàn viên, tổ chức CĐ trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước phương châm “ở đâu có CN, ở đó có tổ chức CĐ”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức CĐ, đa dạng hóa các loại hình tập hợp CN, vận động đội ngũ CN đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ ba, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của CN như việc làm, nhà ở, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hóa, nhà trẻ…  Phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong việc tham gia giám sát và phản biện xã hội về luật pháp, chính sách liên quan đến giai cấp CN, người lao động; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.

 

Công nhân KCN Hiệp Phước được tạo điều kiện an cư
Công nhân KCN Hiệp Phước được tạo điều kiện an cư

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên, các cấp CĐ cần từng bước cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các đơn vị; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Tin-ảnh: K.An
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI