Hội nghị đã tập huấn các nội dung người sử dụng lao động phải công khai, những nội dung người lao động tham gia ý kiến; những nội dung người lao động kiểm tra, giám sát; trách nhiệm tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc...

Chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức cần thiết về dân chủ cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền và chủ doanh nghiệp trong thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc. 

N.Hà