BHXH Việt Nam trả lời: Điều 2 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH. Như vậy, bà có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho các thành viên trong gia đình thuộc đối tượng nêu trên. Về thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, bà có thể liên hệ với nhân viên đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện của cơ quan bưu điện; UBND xã, phường, thị trấn hoặc các nhân viên đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện của các tổ chức khác có ký hợp đồng làm đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện với cơ quan BHXH nơi bà đang cư trú để được tư vấn mức đóng và làm thủ tục lập tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS.