Theo đó, các ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác với BHXH Việt Nam về thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN phải cung ứng đa đạng các dịch vụ thanh toán điện tử đối với việc thu nộp và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên cơ sở điều kiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cho phép, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán và tuân thủ các quy định hiện hành. 

Bên cạnh đó, cần chủ động và phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong việc xây dựng, chỉnh sửa các quy trình nghiệp vụ, thủ tục thanh toán để có thể khai thác cơ sở dữ liệu sẵn có (sổ BHXH điện tử, thẻ BHYT điện tử,…) nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho việc thu nộp và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được nhanh chóng, thông suốt và an toàn.

Thanh toán điện tử trong thu nộp và chi trả các chế độ bảo hiểm - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT Ảnh minh họa HOÀNG TRIỀU

Ngoài ra, các ngân hàng tập trung chỉ đạo các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra các điều kiện về hạ tầng, chương trình phần mềm phục vụ thanh toán điện tử đối với khoản thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan để kiểm soát, đối chiếu các giao dịch phát sinh theo đúng quy địnhh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH hướng dẫn và phổ biến đầy đủ, kịp thời cho khách hàng hiểu về dịch vụ thanh toán nói chung và thanh toán điện tử đối với khoản thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN; thiết lập bộ phận hỗ trợ khách hàng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc, sai sót (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lưu ý Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) thường xuyên kiểm tra hạ tầng kỹ thuật của hệ thống chuyển mạch thẻ ngân hàng, đảm bảo các giao dịch thanh toán thẻ qua hệ thống chuyển mạch đối với việc thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, thông suốt và an toàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng để có giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế và giảm thiểu thời gian xử lý tra soát, điều chỉnh sai sót đối với các giao dịch thanh toán thẻ trong thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, cần tích cực phối hợp với các ngân hàng trong việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thanh toán điện tử an toàn, hiệu quả phục vụ cho hoạt động thanh toán nói chung và việc thu nộp, chi trả BHXH, BHYT, BHTN nói riêng.


K.Linh Ảnh HOÀNG TRIỀU