Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

Bà Trần Ngọc Thảo, trưởng phòng hành chính, trả lời: Anh Sen có nhiều vi phạm, tuy nhiên với mong muốn anh Sen sửa đổi nên khi xảy ra sai phạm, công ty chỉ nhắc nhở chứ không lập biên bản. Sau khi anh Sen khiếu nại, công ty đã mời anh đến thương lượng để trở lại làm việc hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Anh Sen chọn phương án chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản tiền cho anh theo thỏa thuận.