Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Pháp luật lao động không quy định thời gian làm việc riêng cho đối tượng lao động khuyết tật. Do vậy, lao động khuyết tật sẽ có thời giờ làm việc bình thường là không quá 8 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Tuy nhiên, luật cũng quy định cấm sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc ban đêm và cấm sử dụng lao động là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.